تولید نرم افزار با الگو

وبلاگ شخصی ابراهیم خانی

۳ مطلب با موضوع «مهندسی نرم افزار» ثبت شده است

code contract

در پست قبلی به design by contract اشاره شد. در .net framework 4 امکان پیاده سازی این روش با افزودن کلاس هایی که در فضای نام [1] System.Diagnostics.Contracts  قرار دارند ایجاد شد. باید توجه کرد که استفاده از این کلاس ها تنها برای تعریف قراردادها [2] است و وظیفه بررسی صحت این قرارداد ها در زمان اجرا و کامپایل به عهده ابزار جداگانه ای گذاشته شده است. به عبارت دیگر با کامپایل کدی که شامل فراخوانی متدهای مربوط به کلاس ایستای [3]  Contractاست، ابزاری به نام binary rewriter [4] فراخوانی می شود که باعث بازنویسی کد میانی تولید شده به منظور جایگزینی متدهای فراخوانی شده با متدهای کلاس _ContractRuntime (و کارهای دیگر مانند قرار دادن پیش شرط ها و پس شرط ها در محل مناسب) می شود. باید توجه کرد که تمامی متدها تعریف شده در کلاس Contract دارای ویژگی شرطی [5] CONTRACTS_FULL هستند. این بدین معنا است که بدون تعریف سمبل CONTRACTS_FULL این متدها اجرا نخواهند شد.


contract_full


در قطعه کد زیر یک پیش شرط برای تابع Messenger تعریف شده است. با کامپایل کردن این کد و مشاهده کد میانی [6] تولید شده، مشخص می شود که پیش شرط تعریف شده تاثیری در کد میانی حاصل ندارد. 


static void Messenger(string message)
   {
     Contract.Requires(message != null);

     Console.WriteLine($"message is {message}");
   }


علت این است که سمبل CONTRACTS_FULL تعریف نشده است. با تعریف این سمبل و کامپایل مجدد این قطعه کد و مشاهده کد میانی تولید شده، مشخص می گردد که فراخوانی متد روی کلاس Contract توسط ابزار binary rewriter به فراخوانی روی کلاس _ContractRuntime ترجمه شده است.


Contract_Runtime[1] - Namespace
[2] - Contract
[3] - Static
[4] - ccrewrite.exe
[5] - Conditional attribute
[6] - IL
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ابراهیم خانی

error handling

در صورتی که در آرمان شهر [1] زندگی نمی کنید، با مواردی که قواعد شما را نقض می کنند رو به رو خواهید شد. تولید نرم افزار نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو هر سیستمی برای ادامه حیات، نیازمند راهکاری نظام مند به منظور مقابله با اینگونه موارد است.

به طور کلی دو الگو برای کشف خطا در نرم افزار وجود دارد؛ کنش گرا [2] و واکنش گرا [3]. در الگوی کنش گرا ابتدا امکان انجام یک عملیات بررسی می شود و در صورت امکان اجرای آن عمل (بر اساس مقادیر ورودی و حالت) آن عملیات انجام می شود.  هر چند شعار "پیشگیری بهتر از درمان" در سایر حوزه ها مقبولیت عام دارد، مشکل اصلی این الگو (که با نام Tester-Doer در ادبیات .net شناخته می شود) نبود قابلیت Thread-Safety است. در قطعه کد زیر، چگونگی استفاده از این الگو دیده می شود.

if (!dictionary.ContainsKey("Tester"))
{
  dictionary.Add("Tester","Doer");
}

در الگوی واکنش گرا، عملیات بدون بررسی امکان فرخوانی، انجام می شود و در صورت بروز خطا پاسخ مناسب برای آن در نظر گرفته می شود. در دستکاری [4] خطای رخ داده دو حالت وجود دارد؛ یا به این خطا توسط متدی که در آن خطا رخ داده دستکاری می شود و یا به فراخواننده متد، در مورد خطا اطلاع رسانی می شود. برای اطلاع رسانی نیز دو راهکار وجود دارد؛ از طریق استثنا [5] و یا از طریق بازگردادن کد خطا. استفاده از استثنا ها باعث تغییر جریان اجرا می شود که در نهایت منجر به ایجاد Spaghetti code خواهد شد. Meyer در کتاب گرانقدر خود [6] به استفاده نادرست از استثنا در توابع اشاره می کند که به نوعی شبیه سازی Goto و هر چند بدتر از آن است. چرا که استثنا ها به مکانی که جریان اجرا را منتقل می کنند اشاره ای نمی کنند. پیاده سازی این الگو با روش بازگردادن کد خطا با نام Try-Parse در ادبیات .Net وجود دارد. در قطعه کد زیر چگونگی استفاده از این الگو دیده می شود.  در صورتی که متد TryGetValue به صورت Thread-Safe پیاده سازی شود، این الگو مشکل اشاره شده در الگوی Tester-Doer را ندارد.

string value;
var keyExist = dictionary.TryGetValue("TryParse", out value);
if (keyExist)
{
  Console.WriteLine(value);
}

یک پیاده سازی بهتر برای این الگو ایجاد یک کلاس برای خروجی تابع است. در این صورت می توان در این کلاس علاوه بر مقدار خروجی و موفقیت و عدم موفقیت اجرای تابع، علت شکست احتمالی آن را نیز قید کرد.[1] - Utopia 
[2] - Proactive
[3] - Reactive
[4] - Handling 
[5] - Exception
[6] - Object oriented software construction
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم خانی

design by contract

برنامه های کامپیوتری به خودی خود، درست یا غلط نیستند، بلکه باید نسبت به توصیف آنها سنجیده شوند. به عبارت بهتر، به جای صحبت از درست یا نادرست بودن برنامه می بایست از سازگاری اش نسبت به توصیف آن صحبت کرد. برای بررسی صحت توصیف نیاز به فرمولی برای تعریف صحت توصیف داریم. Meyer در کتاب ارزشمند خود [2] برای این توصیف از سه تایی Hoare استفاده می کند.  این سه تایی مفهوم اصلی در منطق Hoare است که در سال 1969 توسط Tony Hoare برای ارزیابی درستی برنامه های کامپیوتری ابداع شد. نگارش این سه تایی به این صورت است : 

{p} c {q}

که در آن p , q گزاره هستند و c برنامه (command) است و تفسیر آن چنین است : در صورتی که p درست باشد، با اجرای  c، q درست خواهد بود. قدرت این مفهوم به ظاهر ساده به خاطر قابلیت اعمال آن در سطوح متخلف تجرید است. به عبارت ساده تر هم ابزاری برای توصیف است و هم ابزاری برای بررسی انطباق برنامه با توصیف آن.

یک راه کار معقول برای بررسی درستی یک برنامه کامپیوتری، تقسیم آن به قسمت های کوچک تر و بررسی درستی هر یک از این قسمت ها است. اگر این واحد کوچکتر، تابع در نظر گرفته شود؛ اعمال سه تایی Hoare روی آن به این صورت خواهد بود : 

{pre} body {post}

که با توجه به تعریف مطرح شده در بخش قبل، معنی آن واضح به نظر می رسد؛ در صورتی که فراخواننده تابع شرایطی که در پیش شرط (precondition) مطرح شده است را فراهم کند (از طریق آرگومان های ارسالی به تابع)، با اجرای بدنه تابع (body) و خاتمه یافتن آن، شرایطی که در پس شرط (postcondition) قید شده است حاصل می گردد. اما در مدل شی گرا، توابع در کلاس ها قرار دارند و حالت این کلاس ها نیز در عملکرد توابع تاثیر گذار است. با در نظر گرفتن این موضوع، Meyer مدل مطرح شده را اینگونه گسترش می دهد : 

{pre ^ inv} body {post ^ inv}

که در آن Inv معرف حالت کلاس است که بایستی همواره برقرار باشد.  نکته ای که باید به آن توجه کرد اشتباه کردن طراحی بر اساس قرارداد با اعتبارسنجی داده ها (input validation)  است. تفاوت آشکاری بین این دو مفهوم است. در اعتبارسنجی ورودی ها، انتظار ورود دادهای غلط را داریم و به دنبال فیلتر کردن داده های ورودی هستیم اما در طراحی بر اساس قرارداد، Assertion ها نقاطی هستند برای وارسی کد نوشته شده. در واقع زمانی که ورودی غلط است با نمایش پیغام خطا و ... از کاربر می خواهیم آن را اصلاح کند اما زمانی که یک Assertion نقض می شود، نشان دهنده ایراد در کد نوشته شده است (که و اینکه می بایستی کد تغییر کند)[1] - design by contract
[2] - object oriented software construction 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم خانی