هر سیستم نرم افزاری تصویری از یک راه حل برای پاسخگویی به نیازهای دامنه مساله [1] است. اما در این میان نرم افزارهای زیادی وجود دارد که قادر به توضیح چگونگی این کار نیستند [2]. روزگاری Heraclitus گفت : "در جهان یک چیز ثابت است، تغییر" [3]. نرم افزار ها نیز برای پاسخ گویی به نیازهای همین جهان متغییر پا به عرصه وجود گذاشته اند. نتیجه دو مدل مرتبط خواهد بود به طوری که تغییر در یکی (دامنه مساله) باعث تغییر در دیگری (دامنه پاسخ [4]) خواهد شد، بدون آنکه توضیحی برای چگونگی اعمال این تغییر باشد. با ادامه یافتن این روش در تولید نرم افزار معماری [5] BBOM حاصل می شود که از طرفی کابوس برنامه نویسان برای تغییر در کد خواهد شد و از طرف دیگر طولانی شدن فرآیند پاسخ به تغییرات برای صاحبان کسب و کار را به دنبال خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که ریشه پیچیدگی در نرم افزار، دامنه مساله است و قسمت سخت تولید نرم افزار تایپ کردن نیست بلکه فهم دامنه مساله است.

طراحی دامنه رانه [6] مجموعه ای از روش ها (در سطوح مختلف ریزدانگی [7]) برای مدیریت پیچیدگی های دامنه مساله و در نتیجه ایجاد سیستم نرم افزاری با حداقل پیچیدگی است.  Practiceهای طراحی مدل رانه به دو قسمت تقسیم می شوند. استراتژیک و تاکتیکی. Practice های استراتژیک، توصیه هایی در راستای تقسیم بندی دامنه مساله به بخش های کوچک تر [8] و تمرکز به روی مهمترین بخش است.  در ادامه برای هر یک از بخش ها، مدلی ترسیم می شود با این تفاوت که مدل مربوط به زیردامنه های مهمتر، با کیفیت بالاتری ایجاد می شود. برای ایجاد مدل ها تیم تولید نرم افزار با متخصصین دامنه [9] همکاری می کنند. برای فراهم کردن بستر این همکاری نیاز به یک زبان مشترک است که در ادبیات طراحی مدل رانه، ubiquitous language است.  متناظر با هریک از قسمت های کوچکتر یک bounded context در نظر گرفته می شود که درون آن مدل سازی انجام می شود. در ادامه یک context map ترسیم می شود که نحوه ارتباط بین bounded context ها در آن بیان می شود. Practice های تاکتیکی بیشتر الگوهای [10] GOF و [11] EAA هستند که در فرآیند مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

این سوال که ماهیت طراحی مدل رانه چیست، یک جواب به دنبال نخواهد داشت. همانطور که در پست های قبلی بحث شد برای به کار گیری هدفمند الگوها در تولید نرم افزار دو راهکار وجود دارد؛ استفاده از زبان الگو [12] و یا استفاده از یک فرآیند مبتنی بر الگو. طراحی مدل رانه در حالی که ویژگی های هر یک از این دو راهکار را در خود دارد، به طور کامل در هیچ یک از این دسته ها قرار نمی گیرد. از یک طرف الگوهای تاکتیکی آن در قالب یک زبان الگو معرفی شده اند اما این بخش از طراحی مدل رانه بخش کم اهمیت تر آن است. از طرف Eric evans در مقدمه کتاب [13] به صراحت از رویکرد تکراری-افزایشی [14] برای مدل سازی و تعامل تولید کنندگان نرم افزار با متخصصین دامنه صحبت می کند که از توصیه های مهم متدولوژی های چابک [15] در تولید نرم افزار هستند، هر چند در ادامه تاکید می کند که روش او یک متدولوژی تولید نرم افزار نیست.

 طراحی دامنه رانه برای نیل هدف (غلبه بر پیچدگی دامنه مساله) از هر دو روش مدیریت پیچیدگی [16] (قسمت بندی [17] و لایه بندی [18]) استفاده می کند. تقسیم دامنه مساله به sub domain ها و دامنه پاسخ به bounded context ها به منظور استفاده از قسمت بندی برای مدیریت پیچدگی استفاده می شود. مدل سازی انجام شده نیز به منظور استفاده از لایه بندی و گذار نرم [19] از دامنه مساله به دامنه پاسخ است. باید توجه کرد که استفاده از مدل سازی و تبدیل مدل های ایجاد شده به کد مربوط به روش طراحی مدل رانه [20] است و طراحی دامنه رانه این روش را از طریق افزودن ubiquitous language به عنوان ابزار ارتباطی بین تولید کنندگان مدل کد و مدل طراحی غنی تر کرده است. 
[1] - Problem domain
[2] - Eric Evans : "code that does something useful, but without explaining how"
[3] - Heraclitus : "The only thing that is constant is change"
[4] - Solution domain
[5] - Big Boll Of Mud
[6] - Domain driven design
[7] - Granularity 
[8] - Subdomain
[9] - Domain expert 
[10] - Gang Of Four
[11] - Enterprise Application Architecture
[12] - Pattern language
[13] - Domain‐Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software
[14] - Iterative-incremental 
[15] - Agile
[16] - Complexity management 
[17] - Partitioning
[18] - Layering 
[19] - Smooth 
[20] - Model driven design