در کتاب [1] الگوی microkernel، الگویی برای ایجاد سیستم نرم افزاری که قادر به سازگاری [2] با تغییرات در نیازمندی هاست تعریف شده است. به صورتی که یک بخش حداقلی به عنوان هسته [3] از سیستم جدا می شود و سایر بخش ها به عنوان افزونه [4] به سیستم اضافه خواهند شد. در این کتاب یک پیاده سازی از این الگو پیشنهاد شده است که از مولفه های زیر تشکیل شده است.

 • Internal server
 • External server
 • Adaptor
 • Client
 • Microkernel

همانطور که در تعریف الگو در پست های قبلی اشاره شد، الگوها صورتی منتزع از یک شکل محسوس هستند و به نظر می رسد آنچه در این کتاب پیشنهاد شده یکی از پیاده سازی های ممکن برای این الگو باشد. آنچه در این الگو اهمیت دارد استقلال افزونه ها از یکدیگر و قابلیت اضافه شدن افزونه های جدید به هسته سیستم بدون نیاز به نوشتن کد است. این افزونه ها می توانند به عنوان مولفه هایی که به صورت مستقل و یا مولفه هایی که به صورت متمرکز و در فرآیند [5] مربوط به هسته استقرار [6] یافته اند، پیاده سازی شوند.

یک مثال استفاده از این الگو سیستم مربوط به بورس است که کاربر شرایطی را بر اساس قیمت، حجم و سایر اطلاعات مربوط به سهام تعریف می کند. برای پیاده سازی این سیستم نیاز است که در بازه های زمانی متوالی داده های مربوط به معاملات استخراج و برقرار شرط های مختلف بر اساس این داده ها مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که گفته شد شرط ها بر اساس پارامترهای آنها (قیمت، حجم، ...) به انواع مختلفی تقسیم می شوند و در طور زمان انواع جدید شرط ها به سیستم اضافه خواهد شد. الگوی microkernel برای پیاده سازی چنین سیستمی کاملا مناسب است. برای استفاده از این الگو در مثال مذکور، می توان مسئولیت دریافت اطلاعات در بازه های زمانی متوالی را به هسته سیستم سپرد و برای هر نوع شرط یک افزونه تعریف کرد.

یک پیاده سازی نوعی از این الگو در این آدرس قابل دسترسی است. در این کد به خاطر حفظ سادگی، افزونه ها در فرآیند مربوط به هسته اجرا می شوند و وظیفه جستجو و ایجاد آنها بر عهده PluginFactory است (در پوشه bin جستجو انجام می شود، بنابراین می بایست dll مربوط به افزونه ها در این پوشه کپی شود). این کار نیز برای حفظ سادگی کد انجام شده است و روش های جایگزین دیگری برای آن وجود دارد (مثلا در مرورگرها [7] با جستجو در مخزن افزونه ها، افزونه مورد نظر دانلود می شود)


public class PluginFactory
{
  private readonly PluginConfigurationSection _pluginConfigurationSection;

  public PluginFactory()
  {
    _pluginConfigurationSection = ConfigurationManager.GetSection("pluginSection") as PluginConfigurationSection;
  }

  public IEnumerable<IPlugin> GetPlugins()
  {
    var plugins = new List<IPlugin>();

    foreach (PluginElement plugin in _pluginConfigurationSection.PluginElementCollection)
    {
      var type = Type.GetType(plugin.Type);
      if (type == null)
        continue;
      var pluginInstance = Activator.CreateInstance(type) as IPlugin;
      if (pluginInstance == null)
        continue;
      plugins.Add(pluginInstance);
    }
    return plugins;
  }
}[1] - Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns

[2] - Adaptability

[3] - Core 

[4] - Plugin

[5] - Process

[6] - Deployed

[7] - Browser