در صورتی که در آرمان شهر [1] زندگی نمی کنید، با مواردی که قواعد شما را نقض می کنند رو به رو خواهید شد. تولید نرم افزار نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو هر سیستمی برای ادامه حیات، نیازمند راهکاری نظام مند به منظور مقابله با اینگونه موارد است.

به طور کلی دو الگو برای کشف خطا در نرم افزار وجود دارد؛ کنش گرا [2] و واکنش گرا [3]. در الگوی کنش گرا ابتدا امکان انجام یک عملیات بررسی می شود و در صورت امکان اجرای آن عمل (بر اساس مقادیر ورودی و حالت) آن عملیات انجام می شود.  هر چند شعار "پیشگیری بهتر از درمان" در سایر حوزه ها مقبولیت عام دارد، مشکل اصلی این الگو (که با نام Tester-Doer در ادبیات .net شناخته می شود) نبود قابلیت Thread-Safety است. در قطعه کد زیر، چگونگی استفاده از این الگو دیده می شود.

if (!dictionary.ContainsKey("Tester"))
{
    dictionary.Add("Tester","Doer");
}

در الگوی واکنش گرا، عملیات بدون بررسی امکان فرخوانی، انجام می شود و در صورت بروز خطا پاسخ مناسب برای آن در نظر گرفته می شود. در دستکاری [4] خطای رخ داده دو حالت وجود دارد؛ یا به این خطا توسط متدی که در آن خطا رخ داده دستکاری می شود و یا به فراخواننده متد، در مورد خطا اطلاع رسانی می شود. برای اطلاع رسانی نیز دو راهکار وجود دارد؛ از طریق استثنا [5] و یا از طریق بازگردادن کد خطا. استفاده از استثنا ها باعث تغییر جریان اجرا می شود که در نهایت منجر به ایجاد Spaghetti code خواهد شد. Meyer در کتاب گرانقدر خود [6] به استفاده نادرست از استثنا در توابع اشاره می کند که به نوعی شبیه سازی Goto و هر چند بدتر از آن است. چرا که استثنا ها به مکانی که جریان اجرا را منتقل می کنند اشاره ای نمی کنند. پیاده سازی این الگو با روش بازگردادن کد خطا با نام Try-Parse در ادبیات .Net وجود دارد. در قطعه کد زیر چگونگی استفاده از این الگو دیده می شود.  در صورتی که متد TryGetValue به صورت Thread-Safe پیاده سازی شود، این الگو مشکل اشاره شده در الگوی Tester-Doer را ندارد.

string value;
var keyExist = dictionary.TryGetValue("TryParse", out value);
if (keyExist)
{
    Console.WriteLine(value);
}

یک پیاده سازی بهتر برای این الگو ایجاد یک کلاس برای خروجی تابع است. در این صورت می توان در این کلاس علاوه بر مقدار خروجی و موفقیت و عدم موفقیت اجرای تابع، علت شکست احتمالی آن را نیز قید کرد.[1] - Utopia 
[2] - Proactive
[3] - Reactive
[4] - Handling 
[5] - Exception
[6] - Object oriented software construction