در پست قبلی به design by contract اشاره شد. در .net framework 4 امکان پیاده سازی این روش با افزودن کلاس هایی که در فضای نام [1] System.Diagnostics.Contracts  قرار دارند ایجاد شد. باید توجه کرد که استفاده از این کلاس ها تنها برای تعریف قراردادها [2] است و وظیفه بررسی صحت این قرارداد ها در زمان اجرا و کامپایل به عهده ابزار جداگانه ای گذاشته شده است. به عبارت دیگر با کامپایل کدی که شامل فراخوانی متدهای مربوط به کلاس ایستای [3]  Contractاست، ابزاری به نام binary rewriter [4] فراخوانی می شود که باعث بازنویسی کد میانی تولید شده به منظور جایگزینی متدهای فراخوانی شده با متدهای کلاس _ContractRuntime (و کارهای دیگر مانند قرار دادن پیش شرط ها و پس شرط ها در محل مناسب) می شود. باید توجه کرد که تمامی متدها تعریف شده در کلاس Contract دارای ویژگی شرطی [5] CONTRACTS_FULL هستند. این بدین معنا است که بدون تعریف سمبل CONTRACTS_FULL این متدها اجرا نخواهند شد.


contract_full


در قطعه کد زیر یک پیش شرط برای تابع Messenger تعریف شده است. با کامپایل کردن این کد و مشاهده کد میانی [6] تولید شده، مشخص می شود که پیش شرط تعریف شده تاثیری در کد میانی حاصل ندارد. 


static void Messenger(string message)
   {
     Contract.Requires(message != null);

     Console.WriteLine($"message is {message}");
   }


علت این است که سمبل CONTRACTS_FULL تعریف نشده است. با تعریف این سمبل و کامپایل مجدد این قطعه کد و مشاهده کد میانی تولید شده، مشخص می گردد که فراخوانی متد روی کلاس Contract توسط ابزار binary rewriter به فراخوانی روی کلاس _ContractRuntime ترجمه شده است.


Contract_Runtime[1] - Namespace
[2] - Contract
[3] - Static
[4] - ccrewrite.exe
[5] - Conditional attribute
[6] - IL